Ensiklopediya hazırlanma prosesindədir


"KİTABİ-
 DƏDƏ QORQUD"


  ENSİKLOPEDİYASI

Elmi-redaksiya şurasının sədri
ANAR

Elektron nəşrinin baş redaktoru
Tariyel Məmmədov

Elmi-redaksiya şurasının üzvləri

Müəlliflərin siyahısı

Qəbul edilmiş
əsas ixtisarlar

Həyat və
yaradıcılıq salnaməsi

Ədəbiyyat siyahısı

Məqalələr

Dünyası
təsviri sənətdəA B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q
L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

 

OXUCULARA

Ensiklopediya "KİTABİ-DƏDƏ QORQUD" haqqında çoxsaylı faktlar və biliklərin bir yerə toplanaraq sistemli şəkildə təqdimi baxımından dünya qorqudşünaslığı tarixində göstərilən ilk cəhddir. Aparıcı qüvvələrin cəlb edilməsi yolu ilə türkologiyanın son nailiyyətləri əsasında hazırlanmış bu ensiklopediya iki əsas məqsəd daşıyır. Bir tərəfdən o, oxucuya Azərbaycan xalqının bənzərsiz eposu - "Kitabi-Dədə Qorqud"u daha yaxından tanıması və başa düşməsinə kömək edən məlumat xarakterli lazımi material verir, digər tərəfdən isə oxucuların bu monumental abidəyə olan dərin marağını ödəməyə, dastanın bədii ədəbiyyat, təsviri sənət və başqa sahələrlə qarşılıqlı əlaqələrini aşkar etməyə imkan yaradır.

Ensiklopediyanın hazırlanması zamanı Redaksiya Şurası bir sıra problem və çətinliklərlə qarşılaşdı. Bunların həlli prosesində məlum oldu ki, "Kitabi-Dədə Qorqud"la bağlı bir çox fəlsəfı, tarixi, ədəbi və sair anlayışlar ya bütün təfərrüatı ilə açıqlanmır, ya da ki, bu və ya digər məsələyə münasibətdə ayrı-ayrı fıkirlər bəzən biri-birindən fərqlənir.

Ensiklopediyada vahid bir düzümdə təqdim olunan geniş elmi material və məlumatlar təbii olaraq "Kitabi-Dədə Qorqud"la bağlı bir çox prinsipial məsələlərə müxtəlif konseptual münasibətlərin mahiyyətindən doğan baxışların rəngarəngliyini də öz bərabərində gətirir. Ensiklopediyanı tərtib edənlər qarşılarına "Kitabi-Dədə Qorqud" tədqiqatçılarının bir-birindən fərqli baxışlarını hamarlayıb vahid bir məxrəcə gətirmək vəzifəsini qoymamış, əksinə, mövcud olan fıkir ayrılıqlarının, alimlərin mövqelərinin qorunub saxlanılmasma çalışmışlar. "Kitabi-Dədə Qorqud" kimi möhtəşəm abidə xalqımızın, eləcə də bütün türk xalqlarının mənəvi-əxlaqi dəyərlərinin ən dərin qatlarda mötəbər qaynağı sayıla bilər.

Bu baxımdan "Kitabi-Dədə Qorqud" ensiklopediyası əslində bütövlükdə türk dünyasının, habelə ayrı-ayrılıqda hər bir türk xalqının tarixinin, həyatının bir çox cəhətlərini özündə əks etdirməlidir. Belə olsaydı, onda ensiklopediya onlarla cilddən ibarət bir seriya təşkil edərdi. Bu isə, sözsüz, gələcəyin işidir... Ensiklopediya iki cilddən ibarətdir. Birinci cildə abidənin daha qədim və mükəmməl sayılan Drezden nüsxəsi əsasında latın qrafikası ilə hazırlanmış mətni daxil edilmişdir. Mövcud mətnə izahlı lüğət yazılmışdır. Birinci cilddə həmçinin əlyazmanın Drezden və Vatikan nüsxələrinin faksimilesi verilmişdir.

Cilddə mətnin tərtib prinsipləri, dastanın lüğət tərkibi, semantik xüsusiyyətləri, orfoqrafıya sistemi haqqında məqalələrin verilməsi mətnin daha yaxşı başa düşülməsinə kömək edir. Drezden və Vatikan nüsxələrinin hər birinin səciyyəvi cəhətlərinə həsr olunmuş ayrı-ayrı məqalələr və nüsxələrin müqayisəsində əldə edilən nəticə və ümumiləşdirmələr dastan haqqında daha dolğun təsəvvür yaradır. Xüsusilə qeyd edilməlidir ki, abidənin nəşri tarixində ilk dəfə olaraq həmin nüsxələr orijinalın bütün xüsusiyyətlərini qorumuşdur. İkinci cild bilavasitə ensiklopedik səciyyəli məqalə və məlumatları əhatə edir.

Burada verilən bir sıra məqalələr elmi-tədqiqat xarakteri daşıyaraq qorqudşünaslıq tarixində ilk dəfə çap olunur. Materiallar mövcud prinsiplərə uyğun olaraq əlifba sırası ilə düzülmüşdür. Sözlükdə tarixi, fəlsəfı, etik, estetik dəyərlərin açılmasma, abidənin ideya-məzmun siqlətinin üzə çıxarılmasına və onlarla bu qəbil problemlərin aşkarlanmasına həsr olunmuş məqalə və məlumatlara əsas yer verilmişdir. Dastanlardakı çoxsaylı obrazların daşıdıqları adların etimoloji baxımdan öyrənilməsi, abidənin əhatə etdiyi onlarla toponimlərin müəyyənləşdirilib şərh edilməsi və bu kimi başqa məsələlər də diqqətdən yayınmamışdır.

İkinci cilddə həmçinin "Kitabi-Dədə Qorqud"un tədqiqi ilə məşğul olan alimlər haqqında qısa bioqrafık xarakterli məlumatlar verilmiş, onların sırf dastanla bağlı araşdırmaları nəzərə çatdırılmışdır. Buraya, eləcə də, "Kitabi-Dədə Qorqud" boylarının motivləri əsasında yazılmış dram, nəsr, musiqi əsərləri və onların müəllifləri haqqında məqalələr daxil edilmişdir.

Cilddə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin "Kitabi-Dədə Qorqud"un 1300 illik yubileyinin keçirilməsi ilə bağlı imzaladığı fərman və sərəncam, Dövlət Komissiyasının işi, yubileyin ümumdünya miqyasında keçirilməsi barədə YUNESKO-nun qərarı haqqında məlumat da verilmişdir. Bununla yanaşı, "Kitabi-Dədə Qorqud"la bağlı keçirilmiş elmi konfrans, simpozium, seminar və digər tədbirlər haqqında da məlumatlar vardır.

İkinci cildin sonunda isə yenə də qorqudşünaslıq tarixində ilk dəfə olaraq "Kitabi-Dədə Qorqud" haqqında biblioqrafıya təqdim edilmişdir. Cilddəki əksər məqalələrin sonunda da bu və ya digər məsələ ilə bağlı ədəbiyyat göstərilir. Ensiklopediyanın yazılmasında iştirak etmiş bütün müəlliflərin siyahısı ilə yanaşı, əksər məqalələrin müəlliflərinin adları məqalə sonunda verilmişdir. Ümumi başlıqlarla yazılmış bəzi materiallar əlifba sırası ilə ensiklopediyada səpələndiyindən onları yazanların adları "Müəlliflər" siyahısına daxil edilmişdir. Ensiklopediyadakı illüstrativ materiallar, "Kitabi-Dədə Qorqud"un təsviri sənətdə, kinoda, teatr səhnəsində canlandırılmış obrazlar aləmini əks etdirir.

Təqdim olunan ensiklopediya dastanın 1300 illik yubileyinin keçirildiyi mərhələyə qədər görülmüş işlərin, aparılmış elmi araşdırmaların bir növ yekunu olaraq Azərbaycan tarixi və ədəbiyyatı üzrə mütəxəssislərə, geniş ziyalı kütləsinə, ali və orta məktəb müəllimlərinə, tələbələrə, bütövlükdə "Kitabi-Dədə Qorqud" ilə maraqlanan hər bir oxucuya ünvanlanıb. Ensiklopediyanın bu nəşri qorqudşünaslıqda yeni mərhələnin - dastanm daha geniş və daha dərin elmi araşdırmalar mərhələsinin təməlini qoyur. Ümid etmək olar ki, ensiklopediya abidənin gələcək araşdırıcılarının yoluna işıq tutacaq və daha fundamental tədqiqatlar üçün zəmin yaradacaqdır.

Ensiklopediyanın yaradıcı qrupu bu olduqca məsul nəşrin çapa hazırlanmasına öz köməkliyini göstərmiş bütün şəxslərə, təşkilatlara minnətdarlığını bildirir və Kral kitabxanasında saxlanılan Drezden nüsxəsinin nəfıs hazırlanmış surətini "Kitabi-Dədə Qorqud"un 1300 illiyi münasibətilə Drezdendə keçirilən təntənələrə dəvət olunmuş Azərbaycan nümayəndə heyətinə hədiyyə edən Saksoniya əyalətinin və Kral kitabxanasının rəhbərliyinin xidmətlərini xüsusi qeyd edir.

"Kitabi-Dədə Qorqud"un ikicildlik ensiklopediyası ilk təcrübə olduğundan, şübhəsiz ki, bir sıra qüsur və çatışmamazlıqlardan da xali deyildir. Yaradıcı heyət bunların gələcək nəşrlərdə aradan qaldırılması, "Kitabi-Dədə Qorqud"a layiq daha mükəmməl ensiklopediya yaradılması üçün rəy və təkliflərini, arzu və istəklərini bildirəcək bütün oxuculara irəlicədən minnətdarlığını bildirir.