Qəzəllər.   Füzuli


 
   

Aşiq oldum necə bir tazə gülü rənayə,
Ki salıbdır məni ol işvə ilə qövqayə
Aşiq oldum, aşiq oldum, aşiq oldum
Necə bir tazə güli rənayə
Gözümün qanı ilə sinəmi al etdim kim,
Səbəbi-sənət ola bütü bi pərvayə, pərvayə, pərvayə
Bu bir işdir ki, məni iynə kimi incəldib,
Salıb iplik kimi hərdəm bir uzun sövdayə
Aşiq oldum, aşiq oldum, aşiq oldum
Necə bir tazə güli rənayə